Schnecke V

Schnecke V, Druck auf Pergamentpapier,

Druck auf Pergamentpapier, 1996
34 x 42, 5 cm

Home → Werke → Tiere → Drucke → Schnecke V